Završeni projekti

Speleološka i biospeleološka istraživanja kopnenih speleoloških objekata Nacionalnog parka Kornati

U 2017. godini su u Nacionalnom parku Kornati prvi puta provedena detaljnija biospeleološka istraživanja koja su dala vrlo zanimljive rezultate. Trenutno je u NP Kornati zabilježeno 30 špilja i jama i 3 bunara. Također, kako se za vrijeme terenskih istraživanja u kontaktu s lokalnim stanovništvom dolazi do informacija o još dodatnom broju špilja, jama i bunara, uvijek se dio terenskog rada izdvoji i za rekognosciranje terena.

Terenska speleološka i biospeleološka istraživanja uključuju sakupljanje podzemne faune (ručno i postavljanjem živolovki za kopnenu i vodenu faunu), fotodokumentaciju speleoloških objekata i faune, mjerenje mikroklimatski parametara i izradu topografskih nacrta. Analizom materijala podzemne faune sakupljene tijekom 2017. i 2018.  godine u 28 kopnenih speleoloških objekata i tri bunara na području NP Kornati determinirano je ukupno 74 svojte iz 14 skupina (Acari, Amphipoda, Araneae, Coleoptera, Collembola, Diplopoda, Diplura, Isopoda, Orthoptera, Formicidae, Palpigradi, Pseudoscorpiones, Psocoptera i Scorpiones). Ukupan broj svojti uz troglobionte i troglofile uključuje i trogloksene poput edafskih vrsta koje ekološki nisu vezane uz špiljska staništa. Istraživanje se nastavljaju i tijekom 2019. godine.