Istraživanje u Jami nasuprot Torka, NP Krka

Jama nasuprot Torka se nalazi u kanjonu Čikole u NP Krka i stanište je dinarskog špiljskog cjevaša (Marifugia cavatica). To je jedini poznati predstavnik porodice cjevaša (Serpulidae) u podzemlju, a nastanjuje podzemne slatke vode Dinarida.

U sklopu projekta „Utvrđivanje stanja ciljnog stanišnog tipa speleološkog objekta Jama nasuprot Torka“ proveli smo istraživanje u travnju 2023. Cilj projekta je utvrditi stanje speleološkog objekta i populacije dinarskog špiljskog cjevaša.

Prilikom istraživanja fotografirali smo stanište i trajnu plohu koja je postavljena 2014. godine. Izmjerili smo fizikalno-kemijske parametre vode, mikroklimatske parametre zraka i supstrata, a u jezeru je uzet uzorak sediment za vodene puževe. Također smo postavili trajne plohe od različitog materijala (terakota, kamen i PVC) kako bi tijekom godina pratili prirast populacije.