Završeni projekti

Monitoring šišmiša u špiljama Izvor rijeke Bijele i Golubnjača

Brojnost faune šišmiša u podzemnim skloništima sustavno se prati u mnogim državama Europe, a u Hrvatskoj je monitoring divljih svojiti predviđen Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 70/05, 139/08 i 57/11) i Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN br. 81/99 i 143/08).

HBSD već niz godina provodi kontinuirani monitoring faune šišmiša koji obitavaju u špiljama na području Parka prirode Medvednice, Parka prirode Vranskog jezera i Nacionalnog parka Krka, a od 2011. godine provodi se i monitoring faune šišmiša špilje Izvor rijeke Bijele i špilje Golubnjače na području Zadarske županije.

U špiljama Golubnjača i Izvor rijeke Bijele zabilježene su jedinke vrsta Rhinolophus ferrumequinum, Rh. Hipposideros, Rh. euryale, Myotis myotis/blythii, M. capaccinii i Miniopterus schreibersii. Monitoring faune šišmiša u ovim objektima prilagođen je smjernicama za nadzor i praćenje europskih vrsta šišmiša (Eurobats Publication Series No5). Projekt je financirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije.