Završeni projekti

Popis i analiza podzemne faune masiva Dinare na temelju postojećih publiciranih podataka i podataka iz zbirki

Hrvatsko biospeleološko društvo (HBSD) angažirano je od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) tijekom 2008. godine za izradu Elaborata o podzemnoj fauni masiva Dinare. Elaborat će koristiti DZZP u svrhu izrade podloge za zaštitu masiva Dinare i okolnog područja.

Za potrebe projekta pregledana je sva dostupna znanstvena i stručna literatura za pojedine grupe beskralježnjaka koja je vezana za područje projekta. Također su obrađeni i svi dostupni podaci iz zbirki. Sakupljeni biološki materijal u zbirkama rezultat je istraživačke djelatnosti i sakupljanja podzemne faune od strane pojedinca, dok je dio materijala sakupljen za potrebe pojedinih projekata. Podzemna fauna pregledana za sastavljanje Biospeleološkog katastra masiva Dinare sakupljena je na sljedećim projektima i istraživačkim kampovima: „Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske“ HBSD-a, “The Dinaric Alps Rare Habitats and Species Conservation Project, Croatia” Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i HBSD-a, speleološkim kampovima na izvorišnom dijelu Cetine SO HPD Željezničar, speleološkim kampovima Vrdovo 2008 i 2009 Speleološkog kluba Samobor, speleološkom kampu Nevidna voda 2008. Speleološkog odsjeka Mosor.

U Elaboratu, završenom u prosincu 2009. godine, napravljen je potpuni popis utvrđene špiljske faune, izrađena je taksonomska, ekološka i biogeografska analiza utvrđene faune te su izdvojeni značajni speleološki objekti i fauna. Također su izdvojeni tipski lokaliteti te rijetka i ugrožena špiljska fauna. Ukupno je utvrđeno 99 različitih svojti od kojih je 26 troglobionata i 13 stigobionata. Deset svojti predstavlja endeme Dinare, a 12 svojti predstavlja endeme Hrvatske. Biospeleološki katastar masiva Dinare priložen je Elaboratu u Microsoft Excel programu.

Nakon obrade literaturnih podataka i podataka iz zbirki još uvijek velika područja Dinare, prvenstveno glavnog masiva, ostala su potpuna nepoznanica po pitanju špiljske faune. Mnoga od tih područja nisu nikada posjećena od strane speleologa niti biospeleologa. Jedan od razloga tome leži u činjenici da na tom udaljenom području ne postoje dobri putovi i ceste kao ni planinarski domovi. Međutim, na Dinari se zasigurno nalaze značajni speleološki objekti kako svojom dubinom i dužinom, tako i podzemnom faunom te se nameće potreba dugogodišnjeg sustavnog speleološkog i biospeleološkog istraživanja Dinare.

Izvoditelji projekta i autori izvješća:

Marko Lukić – marko.lukic@hbsd.hr (voditelj)
Mr. sc. Roman Ozimec
Dr. sc. Sanja Gottstein
Branko Jalžić
Jana Bedek
Martina Pavlek i
Tvrtko Dražina.